profile

GID TOTAL POU FÈ LAJAN NAN ENTÈNÈT

Internet
profile
Kòman fè lajan nan entènèt? kòman fè biznis sou entènèt?
Gid total pou fè lajan nan entènèt se youn nan pi gwo ebook ki ap aprann jèn yo gen yon magazen sou entènèt pou konstwi vi yo ak fanmi yo san yo pa bezwen depann totalman de travay tradisyonèl la. Nou konstate anpil moun entelijan itilize konesans sa pou vin yon patwon sou entènèt san yo pa bezwen fè travay di nan peyi etranje oswa Ayiti pou ka leve fanmi yo, peye kay... Nan ebook sa, nou disponibilize tout fason moun ka viv nan entènèt san w pa bezwen leve katrè di maten pou al chèche yon lavi miyò.
Se vre se pa tout moun ki ta renmen chita lakay yo pou fè lajan. Paske gen moun ki plis renmen fè travay di pou moun ke fè travay pa l.
Men, moun ki ta renmen chita lakay yo pou fè kòb sou entènèt, ebook sa ankadre tout enfòmasyon w ap bezwen yo pou kòmanse gen yon lòt pi bon fòm pou fè lajan nan vi w. Paske teknoloji a pote anpil opotinite pou ka travay lakay ou san w pa gen yon chèf nan tèt ou k ap pase w lòd e imilye w. E, pafwa yo peye w yon ti pay money pou fè tout tan w ap soufri pou ede yo vin pi rich.
Ebook sa disponibilize enfòmasyon yo konplè pou montre w depi a zero kòman pou gen yon magazen sou entènèt, kòman vin yon nouvo affiliate, kòman fè biznis sou marketplace yo, kòman achte e peye machandiz etazini ak lachin, Kòman pou vann machandiz ou yo, Kòman pou resevwa kòb ou yo, kòman kalkile taks enpo yo, aprann matematik moun ki rich yo aplike, aprann sa lalwa di lè w ap fè yon enpòtasyon, ki plizyè fason ou ka fè lajan nan entènèt san w pa bezwen achte anyen nan vi w. E, gen anpil lòt detay ak teknik ke w ap aprann pou ka byen konn kijan pou fè siksè.
Aprè w fin li ebook sa, nou garanti ou pa p janm kite moun kite w dèyè ankò.
Read More
  1. Advantages
  2. Details

Aprè ou fin li liv sa, ou pa p janm panse menm jan ankò paske vizyon w gen pou l chanje. E, ou pral konnen tout fason moun fè lajan sou entènèt san yo pa al fè travay di ak moun.

Atansyon! Kòmanse aprann kounye a menm paske ou pa konn konbyen jou liv sa ap ret disponib sou entènèt. Pa janm kite yon okazyon pou pi devan.

Jodi a, di wi mwen vle kòmanse.

Mwen vle envesti yon nan tèt pou demen.

Gen yon pawòl ki di desizyon se yon pouvwa.

Donk, deside kounye a pou kòmanse aprann fè lajan nan entènèt.

7-day warranty

Safe payments

Frequently Asked Questions